27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile tanımlanan “tam maliyet esaslı tarife”yi ifade etmekte olup bu konudaki iş ve işlemlerin ilgili Yönetmelik çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.