Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar mahalli idarelerin sıfır atık belgesi bulunması ve atıkları ayrı toplaması halinde mahalli idare tarafından kurulan toplama sistemine; mahalli idarenin sıfır atık belgesi bulunmaması halinde sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlık olarak önceliğimiz atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık mevzuatına uygun olarak geri dönüşüm/geri kazanımının sağlanmasıdır. Yönetmelikte geçen ilgili hüküm ile sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıkların verilebileceği yerlerle ilgili olarak alternatifler sunulmuş ve bahsi geçen hükmün yol göstermesi amaçlanmıştır. Bu itibarla etkin bir atık yönetiminin sağlanmasını temin etmek amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alan mahalli idarelere atıkların verilmesi öncelikli olmakla birlikte doğrudan çevre lisanslı tesislere de verilebileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte Sıfır Atık Yönetmeliği atıkların yönetimine ilişkin genel hususları ortaya koymakta olup özel mevzuatı olan atıkların yönetimi, yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlanacaktır.